fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SPASUNGATE BEAUTY & SPA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO    SPASUNGATE BEAUTY & SPA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób tj. konsumentów oraz osób nie będących konsumentami korzystających ze sklepu www.spasungate.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11, który dotyczy wyłącznie osób nie będących konsumentami.

1.2.  Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

1.3. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie KONTA.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA oraz określenie warunków UMOWY SPRZEDAŻY, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7. KOSZYK ELEKTRONICZNY – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualnym adresem e-mail podanym przez KLIENTA, w którym gromadzone są dane podane przez KLIENTA oraz informacje o złożonych ZAMÓWIENIACH.

1.4.8. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na dystrybucji na adresy poczty elektronicznej e-mail, cyklicznych treści kolejnych edycji materiału informacyjnego zawierającego informacje o PRODUKTACH, nowościach i promocjach w sklepie www.yozen.pl.

1.4.9. PRODUKT – voucher lub kosmetyk będący przedmiotem UMOWY SPRZEDAŻY.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy dokument.

1.4.11. SKLEP – sklep internetowy udostępniony pod adresem www.spasungate.pl.

1.4.12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Maciej Klepacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SUNGATE BEAUTY & SPA z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa, NIP 9591614105, adres poczty elektronicznej: info@spasungate.pl

1.4.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU.

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIENIA i zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

2.1. Usługodawca świadczy następujące USŁUGI ELEKTRONICZNE:

2.1.1. KOSZYK ELEKTRONICZNY – rozpoczęcie korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ następuje po dokonaniu wyboru PRODUKTU oraz po podaniu ilości PRODUKTÓW.

2.1.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – rozpoczęcie korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ następuje po dokonaniu dwóch kolejnych czynności:

(1) wypełnienie Formularza Zamówienia,

(2) kliknięcie pola ,,KUPUJĘ I PŁACĘ”

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej).

W celu korzystania z FORMULARZA ZAMÓWIENIA niezbędne jest podanie następujących danych osobowych/nieosobowych:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego

oraz danych dotyczących UMOWY SPRZEDAŻY:

 • PRODUKT/Y,
 • ilość PRODUKTU/ÓW,
 • miejsce i sposób dostawy PRODUKTU/ÓW,
 • forma płatności.

W wypadku osób niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w polu Nazwa Firmy

USŁUGA ELEKTRONICZNA świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia ZAMÓWIENIA albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania ZAMÓWIENIA.

2.2. NEWSLETTER – rozpoczęcie korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ następuje po dokonaniu dwóch kolejnych czynności:

(1) podanie w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,

(2) kliknięcie pola ,,Zapisz się”.

USŁUGA ELEKTRONICZNA świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. USŁUGOBIORCA ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ poprzez wysłanie żądania do USŁUGODAWCY, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spasungate.pl lub też pisemnie na adres: Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUG ELEKTRONICZNYCH oraz pozostałe reklamacje związane z działem SKLEPU (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7) można składać:

2.4.1.1. w formie pisemnej na adres: Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spasungate.pl

2.4.3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

(2) żądania USŁUGOBIORCY, oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez USŁUGODAWCĘ następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.5. USŁUGOBIORCA obowiązany jest do korzystania z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. USŁUGOBIORCA obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. USŁUGOBIORCĘ obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. UMOWA SPRZEDAŻY

 

3.1 Zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY następuje między KLIENTEM i SPRZEDAWCĄ z chwilą otrzymania przez KLIENTA wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3, po złożeniu ZAMÓWIENIA za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIENIA.

3.2. Cena PRODUKTU podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie wymagane prawem podatki. KLIENT uzyskuje w trakcie składania ZAMÓWIENIA, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu UMOWY SPRZEDAŻY informację o:

(1) łącznej cenie PRODUKTU wraz z podatkami, oraz

(2) kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), oraz

(3) innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

3.3. Po złożeniu ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje ZAMÓWIENIE do realizacji. Potwierdzenie otrzymania ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez SPRZEDAWCĘ stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania ZAMÓWIENIA adres poczty elektronicznej. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera co najmniej:

(1) oświadczenie SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA i o jego przyjęciu do realizacji, oraz

(2) potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie KLIENTOWI treści zawieranej UMOWY SPRZEDAŻY następuje poprzez:

(1) udostępnienie REGULAMINU, oraz

(2) przesłanie KLIENTOWI wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.

3.5. Treść UMOWY SPRZEDAŻY jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym SPRZEDAWCY.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

(1) przez System PayU – kartą debetową lub kredytową, przelewem online lub tradycyjnym, oraz poprzez portfele elektroniczne, oraz

(2) gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w Salonie SUNGATE BEAUTY & SPA  w przypadku odbioru osobistego.

4.2. W przypadku wyboru płatności gotówką, kartą płatniczą lub kredytową w Salonie SUNGATE BEAUTY & SPA (w przypadku odbioru osobistego) KLIENT zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

4.3.  W przypadku korzystania z systemu PayU terminy zastosowanie znajduje Regulaminem PayU dostępny na stronie:

https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

5.1. Dostawa PRODUKTU możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa PRODUKTU jest odpłatna, chyba że UMOWA SPRZEDAŻY stanowi inaczej. Koszty dostawy PRODUKTU w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe są wskazywane KLIENTOWI w treści potwierdzenia ZAMÓWIENIA oraz w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

5.3. SPRZEDAWCA udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

(1) przesyłka kurierska,

(2) odbiór osobisty w Salonie SUNGATE BEAUTY & SPA ,

(3) Wysłanie vouchera elektronicznego na adres e-mail podany w zamówieniu.

5.4. Termin dostawy PRODUKTU wynosi do 3 DNI ROBOCZYCH, chyba że w opisie PRODUKTU lub w trakcie składania ZAMÓWIENIA podano krótszy termin. W przypadku PRODUKTÓW o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 DNI ROBOCZYCH.

5.5. W przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności przelew, płatności elektroniczne lub karta płatnicza początek biegu terminu dostawy PRODUKTU liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego SPRZEDAWCY.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

 

7.1. SPRZEDAWCA obowiązany jest dostarczyć KLIENTOWI PRODUKT zgodny z ZAWARTĄ UMOWĄ SPRZEDAŻY (bez wad). W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego PRODUKTU z UMOWĄ SPRZEDAŻY, a w szczególności w przypadku:

(1) wad fabrycznych,

(2) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,

(3) niezgodności PRODUKTU z PRODUKTEM zawartym w ZAMÓWIENIU,

KLIENT może złożyć reklamację.

7.2.. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu wad PRODUKTU oraz uprawnień KLIENTA są określone w zakładce „Reklamacja”.

7.3. Reklamacje można składać w formie:

7.3.1. pisemnej na adres: Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa

7.3.2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spasungate.pl,

7.4. Zaleca się podanie przez KLIENTA w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

(2) żądania sposobu doprowadzenia PRODUKTU do zgodności z UMOWĄ SPRZEDAŻY lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY, oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. SPRZEDAWCA ustosunkuje się do reklamacji KLIENTA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się SPRZEDAWCY w powyższym terminie oznacza, że SPRZEDAWCA uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. W przypadku uznania reklamacji, PRODUKT uszkodzony zostanie – według wyboru KLIENTA – nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Jeżeli KLIENT, z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany PRODUKTU, albo jeżeli SPRZEDAWCA nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KLIENTA na znaczne niedogodności, KLIENT ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia przez KLIENTA od umowy SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTU, jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność PRODUKTU z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

7.7. Prośba o dostarczenie PRODUKTU nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się SPRZEDAWCY do reklamacji, o którym mowa w pkt. 7.5. oraz nie narusza prawa KLIENTA żądania od SPRZEDAWCY demontażu wadliwego PRODUKTU i ponownego zamontowania PRODUKTU po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘP DO TYCH PROCEDUR

 

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttps://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. KLIENT będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2. KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. KLIENT może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

10.1. KLIENT będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie:

10.1.1. pisemnej na adres: Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa

10.1.2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spasungate.pl

10.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA oraz dodatkowo dostępny jest w zakładce „Odstąpienie od umowy”. KONSUMENT może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY rozpoczyna się:

10.3.1. dla umowy, w wykonaniu której SPRZEDAWCA wydaje PRODUKT, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia PRODUKTU w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

10.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość UMOWĘ SPRZEDAŻY uważa się za niezawartą a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.5 i 10.7.

10.5 SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić KLIENTOWI będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE). SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze PRODUKT od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania PRODUKTU z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie PRODUKTU przed jego upływem. Konsument może zwrócić PRODUKT na adres: Plac Powstańców Warszawy 2A, 00-030 Warszawa .

10.7. Zwracany PRODUKT powinien być nieużywany i kompletny. Jeśli PRODUKT ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, Sprzedawca zastrzega sobie – w razie zwrotu takiego PRODUKTU – możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny PRODUKTU, podlegającej zwrotowi na rzecz KLIENTA. W celu uniknięcia żądania odpowiedniego obniżenia ceny PRODUKTU, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się, by KLIENT nie używał PRODUKTU w sposób typowy dla właściciela i powstrzymywał się od wszelkich działań, mających jakikolwiek wpływ na jego wartość.

10.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

10.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.8.2. bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

11.1. Postanowienia pkt. 11 dotyczą wyłącznie KLIENTÓW i USŁUGOBIORCÓW nie będących konsumentami.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie KLIENTA niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do SPRZEDAWCY.

11.3. W wypadku KLIENTÓW nie będących konsumentami SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

11.4. Z chwilą wydania przez SPRZEDAWCĘ PRODUKTU przewoźnikowi przechodzą na KLIENTA nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z PRODUKTEM oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia PRODUKTU. SPRZEDAWCA w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie PRODUKTU powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go KLIENTOWI oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W przypadku przesłania PRODUKTU do KLIENTA za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. W wypadku USŁUGOBIORCÓW nie będących konsumentami USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie USŁUGOBIORCY stosownego oświadczenia.

11.7. Odpowiedzialność USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY w stosunku do USŁUGOBIORCY/KLIENTA nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu UMOWY SPRZEDAŻY, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do USŁUGOBIORCY/KLIENTA nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do USŁUGOBIORCY/KLIENTA nie będącego konsumentem.

11.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Zmiana REGULAMINU:

12.2.1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn:

(1) zmiany przepisów prawa;

(2) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień REGULAMINU.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

(1) Kodeksu cywilnego;

(2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

(3) dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

oraz

(4) inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

pl_PLPolish
Przewiń do góry