fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności reguluje zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób korzystających stron sklepu www.yozen.pl i dokonujących zakupów w sklepie www.spasungate.pl

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Udostępnione strony sklepu www.spasungate.pl dają możliwość przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe na stronach sklepu www.spasungate.pl

zbierane są jedynie w zakresie koniecznym z przyczyn technicznych.

Ponadto strony sklepu www.spasungate.pl dają możliwość zapisania dalszych danych nieosobowych. W plikach Server Log Files zapisywane są informacje, które używana przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie przekazuje. Są to następujące informacje:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • URL (wcześniej odwiedzona strona),
 • nazwa hosta komputera (adres IP),
 • godzina zapytania serwera.

Po odwiedzeniu stron sklepu www.spasungate.pl adres IP zostaje niezwłocznie wykasowany.  Nie następuje:

 • spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych
 • łączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi

Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.

Na stronach sklepu www.spasungate.pl istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy zatem o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych w sposób wskazany w poniżej oraz stosownych dokumentach na stronach sklepu www.yozen.pl, proszeni jesteście Państwo o powstrzymanie się od korzystania ze stron sklepu www.spasungate.pl.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.spasungate.pl jest  Sungate Beauty & Spa z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2A, NIP 9591614105, adres poczty elektronicznej: info@spasungate.pl. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzającym jest jednocześnie: Administratorem, Usługodawcą sklepu www.spasungate.pl i stroną umowy sprzedaży. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: info@spasungate.pl..

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są do oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne do stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz  kontrolę dostępu dzięki czemu Administrator minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje.

 1. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe zbierane są jedynie w takich miejscach na stronach sklepu www.spasungate.pl , w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

Dane osobowe Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko dla celów niezbędnych do wykonania danej funkcjonalności sklepu www.spasungate.pl . Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzane przez Administratora wynikają z działań podejmowanych na stronach sklepu www.spasungate.pl .

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną jeśli wystąpi zapis na newsletter.

Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług Administratora w salonie SUNGATE BEAUTY & SPA (art. 6 ust. 1 lit b RODO jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora w salonie SUNGATE BEAUTY & SPA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Administratora).

Możliwi odbiorcy danych osobowych:

 • w przypadku dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 • w przypadku wyboru sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator umożliwia zebranie danych osobowych Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym: PayU z siedziba ……………. (zaufany partner).

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • nazwa hosta komputera (adres IP),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenie działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku osób nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazanych jest na odpowiedniej stronie sklepu www.spasungate.pl .

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcie i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony sklepu www.yozen.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona). Pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania strony internetowej.

Zgodnie z art. 11 RODO jeżeli cele, dla których przetwarzane są dane osobowe, nie wymagają zidentyfikowania przez przetwarzającego osoby, której dane dotyczą, to przetwarzający nie musi w przypadku cookies zbierać zgód na przetwarzanie.

Użytkownicy w ustawieniach przeglądarek mogą trwale zaakceptować bądź odrzucić wybrane przez siebie cookies. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwości zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez korzystających ze strony sklepu www.spasungate.pl w następujących celach:

 • identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie yozen.pl i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu yozen.pl;
 • dostosowania zawartości strony sklepu yozen.pl do indywidualnych preferencji usługobiorcy (np. dotyczące kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony sklepu www.yozen.pl;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu yozen.pl oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi-adrs IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem www.spasungate.pl (przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub osoby trzeciej, czyli podmiotu przetwarzającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Osoba korzystająca ze stron sklepu www.spasungate.pl w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

Google Chrome

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pL

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie sklepu www.yozen.pl danych osobowych niezbędnych do zawarcie i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

 • uprzednia zgoda, lub
 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Każdej osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 • wniesienia pisemnego, umownego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony sklepu www.spasungate.pl mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony należy bezwzględnie zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • certyfikat SSL,
 • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

pl_PLPolish
Przewiń do góry